PMI که در حال حاضر رهبری انتشار استانداردها و راهنماهای مدیریت پروژه در سطح دنیا را بر عهده دارد و قبلاً نیز با انتشار استاندارد PMBOK فونداسیون و زیر ساخت مطمئنی را برای این متدولوژی قدرتمند سازمانی فراهم آورده بود ، اکنون با انتشار این راهنمای عملی تلاش نموده تا خلاء فقدان یک متدولوژی مدون جهت استقرار مدیریت پروژه سازمانی را در بیان استانداردها و راهنماهای عملی متعدد خود برطرف سازد.
هر سازمان پروژه محور ارزش بومی سازی و استقرار فرایندهای مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو را درک می کند که PMI به مستندات و الگوهای این رویکرد سازمانی « متدولوژی» نام نهاده است.
یک "متدولوژی" مدیریت پروژه به سازمان اجازه می دهد تا ضمن استاندارد کردن فرایندهای مدیریت پروژه خود به شکل موثر و کارآمد از منابع خود استفاده کند.
درحقیقت متدولوژی مدیریت پروژه با تکیه بر مستندسازی فرم ها، الگوها، راهنماها و ابزارهای مدیریت پروژه سازمانی نوعی پیوستگی بین مدیران و اعضای تیم پروژه در داخل سازمان بوجود می آورد و این الگوها، راهنماها، و ساختار واحد پذیرفته شده در سازمان نوعی زیان مشترک بین ارکان تیم پروژه ایجاد می کند.
یک متدولوژی غالباً سه موضوع را در سازمان یکپارچه می سازد:
اول : دانش سازمانی، امری که سازمان را قادر می سازد تا  با تکیه بر مزایای رقابتی خود کسب و کار و فرایندهای خود را شکل دهد.
دوم : قابلیتها و نیز فرهنگ سازمانی، مشتمل بر محیط و فضائی صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند.
سوم : تکنیکها و راهکارهای سازمان همانند آنچه از PMBOK یا سایر استانداردهای PMI استنباط می شود.
 
راهنمای عملی « استقرار مدیریت پروژه سازمانی » سومین سری از راهنماهای عملی منتشره PMI است که پس از دو راهنمای عملی قبلی یعنی راهنمای عملی مدیریت تغییرات سپس راهنمای عملی راهبری پیچیدگی توسط PMI منتشر می گردد.

برای دانلود رایگان روی متن زیر کلیلک کنید.

http://www.pmi.org/Knowledge-Center/Organizational-Project-Management-Methodology.aspx