شرکت پردازش سامانه فربود در خردادماه 93 به عضویت انجمن مدیریت پروژه ایران درآمد.