شرکت پردازش سامانه فربود در تاریخ 93/04/15 موفق به اخذ گواهینامه ISO9001-2008گردید.

مدیریت شرکت، کسب این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت تبریک گفته و از زحمات ایشان قدردانی مینماید.