انجام خدمات مشاوره در موارد مطالعات امکان‌سنجي طرح شامل شناسايي توجيه فني و زيست محيطي و به طور کلي فعاليتهاي که منجر به پذيرش و يا رد طرح مي‌شود مطالعات بنيادي کاربردي و توسعه‌اي مطالعات موضوعي ادامه...